Szukaj szkolenia

słowo kluczowe

typ szkolenia

tematyka szkolenia

termin szkolenia

cena szkolenia otwartego

firma

 
 
Subskrybuj szkolenia.nf.pl
 
 
Nieruchomości
Domiporta.pl
 
Zainteresowało Cię to szkolenie? Poleć je swoim znajomym.
Twoje imię i nazwisko:
Twoj email:
Email znajomego, któremu chcesz polecić szkolenie:

Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych.

czas trwania:107 godzin, czyli 13 dni
tematyka: prawo i finanse   »   podatki

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

kontakt

pokaż dane kontaktowe

 

cel szkolenia:

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja.

Kurs oraz egzamin organizowane są zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Program obejmuje najważniejsze i najbardziej aktualne informacje prawne i ekonomiczne potrzebne do sprawowania funkcji członka rad nadzorczych. Zasób wiedzy uzyskanej na szkoleniu jest niezbędny nie tylko dla członków rad nadzorczych, ale również dla członków zarządów i właścicieli firm.

Kurs kończy się egzaminem państwowym wg obowiązujących wytycznych. Egzamin składa się z części pisemnej (test zawierający 150 pytań) i ustnej (sprawdzającej wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy w radzie nadzorczej).

^ na początek ^

program:

1. Rola państwa w gospodarce - 3 godz.
* publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperium i dominium); Skarb Państwa jako forma działania państwa w stosunkach cywilnoprawnych,
* działy administracji publicznej - rola Rady Ministrów i Komisji Europejskiej
* zamówienia publiczne,
* zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
* podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów państwowych (Minister Finansów, Minister Skarbu Państwa, Minister Gospodarki i Pracy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne)
2. Zasady działalności przedsiębiorców - 6 godz.
* pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy,
* swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana),
* tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona informacji niejawnych,
* rejestr przedsiębiorców i inne rejestry,
* zasady uczciwej konkurencji,
* ochrona konsumentów,
* działalność przedsiębiorców zagranicznych.
3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 3 godz.
* dopuszczalność pomocy,
* przesłanki udzielania pomocy,
* system organizacyjny,
* plan restrukturyzacji w oparciu o przepisy o pomocy publicznej,
* sprawozdawczość i monitoring,
* stan prawny i faktyczny po 1 maja 2004 r.
4. Rynek kapitałowy w Polsce - 6 godz.
* jego organizacja i funkcjonowanie,
* zasady obrotu papierami wartościowymi
5. Elementy prawa cywilnego - 6 godz.
* osoby fizyczne i prawne,
* przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura),
* przedsiębiorstwo,
* oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma,
* posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste),
* podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia (dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej (umowa starannego działania, umowa rezultatu),
6. Spółki handlowe - tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie - 12 godz.
7. Komercjalizacja i prywatyzacja - 8 godz.
8. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy - 3 godz.
* Rola organów spółki w procesach prywatyzacji w świetle prawa pracy; podstawowe zasady prawa pracy,
* uprawnienia pracownicze wynikające z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
* kompetencje związków zawodowych,
* zwolnienia grupowe (restrukturyzacja zatrudnienia)
9. Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa - 6 godz.
* Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów. Zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu;
* tryb przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie powierzone sprawowanie zarządu w spółce,
* wynagradzanie osób zarządzających w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
10. Ład korporacyjny/corporate governance/ w spółkach Skarbu Państwa - 5 godz.
* cel wprowadzania zasad corporate governance,
* zasady dobrych praktyk w tym dobre praktyki rad nadzorczych, zarządów i walnych zgromadzeń,
* standardy pracy członków rad nadzorczych,
* rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym,
11. Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze - 4 godz.
12. Zarządzanie przedsiębiorstwem - 4 godz.
* funkcje zarządzania, style,
* proces decyzyjny,
* strategia organizacji, misja, cele,
13. Marketing w przedsiębiorstwie - 6 godz.
* zarządzanie marketingowe,
* planowanie strategiczne biznesu,
* analiza możliwości rynkowych,
* organizowanie, wdrażanie i kontrola programów marketingowych,
14. Biznes plan - 2 godz.
* Zakres i cel
15. Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa - 4 godz.
* majątkowe,
* rynkowe,
* wycena nieruchomości,
16. Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie - 14 godz.
* podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości,
* ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
* analiza czynników kształtujących wynik finansowy firmy,
17. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu - 4 godz.
* rachunkowość jako źródło informacji,
* rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa,
* rola rachunkowości zarządczej przy podejmowaniu decyzji gospodarczych,
* narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej,
* istota, funkcje i zadania controllingu,
* budżetowanie i analiza odchyleń,
18. REPETYTORIUM - 7 godz.

^ na początek ^

certyfikaty:

Imienny certyfikat ukończenia kursu.

^ na początek ^

grupa docelowa:

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Zapraszamy: prezesów i członków zarządów spółek, członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw, pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej.

Kandydaci na członków rad nadzorczych, z wyjątkiem kandydatów wybieranych przez pracowników, rolników i rybaków, powinni mieć ukończone studia wyższe.

^ na początek ^

materiały szkoleniowe:

Materiały w formie drukowanej (obejmują skrypty i prezentacje przygotowane przez wykładowców oraz aktualne ustawy). Uczestnicy otrzymują również materiały w formie książkowej obejmującej Kodeksy: spółek handlowy i cywilny. Materiał uzupełniony jest bogatymi materiałami w formie elektronicznej, które uczestnicy otrzymają w postaci płyty CD.

^ na początek ^