Szukaj szkolenia

słowo kluczowe

typ szkolenia

tematyka szkolenia

termin szkolenia

cena szkolenia otwartego

firma

 
 
Subskrybuj szkolenia.nf.pl
Nieruchomości
Domiporta.pl
 
Zainteresowało Cię to szkolenie? Poleć je swoim znajomym.
Twoje imię i nazwisko:
Twoj email:
Email znajomego, któremu chcesz polecić szkolenie:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

kontakt

pokaż dane kontaktowe

 

cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie kontroli projektów
z poziomu instytucji zaangażowanych we wdrażanie projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.

^ na początek ^

program:

DZIEŃ 1
09:00 Rozpoczęcie szkolenia
 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W RAMACH PO KL
 Jak kwalifikować koszty projektu zgodnie z rozporządzeniem(WE) nr 1828/2006 i wytycznymi krajowymi?
 KSIĘGOWANIE - umiejętność prawidłowego odczytywania i interpretowania dokumentów
 Polityka rachunkowości, Instrukcja obiegu dokumentów
 Przychód, trwałość i amortyzacja projektu
 Księgowanie przychodów
 Koszty finansowe i wydatki prawne (odsetki, opłaty od transakcji finansowych, prowizje od wymiany walut, opłaty bankowe, porady prawne, opłaty notarialne, ekspertyzy, koszty księgowości, audyt, koszty gwarancji bankowych)
 Dokumentacja finansowa i podatkowa (opisy, dokumenty pomocnicze)
 Dekretacja dokumentów
 Dokumentowanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 Podatki w deklaracjach podatkowych
13:00 - Przerwa na lunch
 MONITOROWANIE I KONTROLA WYDATKÓW W RAMACH PO KL
 Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków
 Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego
 Weryfikacja i zatwierdzanie wniosku beneficjenta o płatność
 Korekty finansowe i nieprawidłowości
 Poświadczenie i deklaracja wydatków
 Certyfikowanie wydatków przed Komisją Europejską
17:00 Podsumowanie dnia /Indywidualne konsultacje

DZIEŃ II
09:00 Rozpoczęcie szkolenia
 System zarządzania i kontroli
 Regulacje prawne
 Rozwiązania instytucjonalne
 Nieprawidłowości
 Regulacje prawne
 Rozwiązania instytucjonalne
 Podstawowe definicje z zakresu nieprawidłowości
 Rodzaje nieprawidłowości
 Przykłady nieprawidłowości
 Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach POKL 2007-2013
13:00 - Przerwa na lunch
 Zarządzanie ryzykiem w kontrolach
 Analiza ryzyka w audycie i kontroli
 Regulacje prawne
 Standardy audytu i kontroli
 Metody identyfikacji ryzyka
 Pomiar ryzyka
 Wprowadzenie - ZASADY KONTROLI W RAMACH PO KL 2007-2013
18:00 Podsumowanie dnia /Indywidualne konsultacje

DZIEŃ III
09:00 – Rozpoczęcie szkolenia
 Roczny plan kontroli
 Zasady tworzenia Rocznego planu kontroli
 Analiza ryzyka a plan kontroli
 Dokumentowanie procesu planowania (wzory dokumentów, etc.)
 Program zadania kontrolnego
 Analiza ryzyka a program kontroli,
 Plan kontroli – podstawowe elementy,
 Zakres przedmiotowy kontroli,
 Dokumentowanie procesu programowania (wzory dokumentów, etc.)
 Plan kontroli – ćwiczenia.
 Kontrola systemowa i kontrola realizacji projektów
 Podstawowe zasady realizacji kontroli
 Przykłady nieprawidłowości przy kontrolach systemowych i kontrolach realizacji projektów
 Analiza ryzyka w kontrolach funduszy UE
 Techniki kontrolne
 Dokumentacja kontrolna
13:00 - Przerwa na lunch
 Dokumentacja pokontrolna
 Listy kontrolne
 Raport z kontroli
 Audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych
 Definicja i cel audytu zewnętrznego projektu – ocena systemu kontroli wewnętrznych u projektodawcy;
 Minimalne wymogi i zasady realizacji audytu zewnętrznego projektów;
 Zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego – jak przygotować dobry opis przedmiotu zamówienia;
 Metodyka, zakres współpracy i wymagania audytora zewnętrznego wobec projektodawcy;
 Sprawozdawczość z audytu projektu
17:00 – Podsumowanie i zakończenie szkolenia
 Ewaluacja szkolenia ex post
 Wręczenie certyfikatów

^ na początek ^

certyfikaty:

Certyfikat ukończenia szkolenia. DODATKOWO możliwość zdobycia Certyfikatu Akredytowanego Konsultanta Funduszy Europejskich, Certyfikatu Zgodności Kompetencji IP oraz prestiżowych certyfikatów asygnowanych przez Międzynarodową Sieć Naukową Polskiej Akademii Nauk oraz IKE na Konsultanta, Eksperta i Audytora Innowacyjności

^ na początek ^

metodologia:

Szkolenie realizowane jest w formie treningu umiejętności, z wykorzystaniem aktywnych metod dydaktycznych. Każde ćwiczenie podlega analizie i omówieniu – uczestnicy otrzymują w ten sposób informację zwrotną, umożliwiającą samoocenę. Szkolenia oceniane są w trakcie (on going) i na zakończenie (ex post). Prezentowane treści zostaną przekazane zasadniczo w postaci:
 wykładu w formie informacyjno – doradczej popartego przykładami ilustrującymi omawiane zagadnienia
 konsultacji z trenerem i wymiany własnych doświadczeń wskazujących rozwiązania problemów
 prezentacji multimedialnej obejmującej tematykę szkolenia
 dyskusji uzupełniającej analizę przypadków
 część ćwiczeń przeprowadzona zostanie przy wykorzystaniu komputerów.

^ na początek ^

grupa docelowa:

Szkolenie polecane jest w szczególności osobom odpowiedzialnym za koordynację i kontrolę projektów realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki, w tym również audytorom wewnętrznym. Szkolenie polecamy osobom z doświadczeniem przy projektach współfinansowanych z UE w tym w szczególności:
 Konsultantom Funduszy Europejskich
 Pracownikom administracji publicznej pracujący przy obsłudze programów UE
 Osoby zasiadającym w panelach ekspertów
 Kadrze kierowniczej nadzorującej realizację projektów unijnych;
 Pracownikom merytorycznym, zaangażowanym w obsługę i zarządzanie projektem;
 Audytorom wewnętrznych, osobom odpowiedzialnym za zamówienie audytu zewnętrznego projektu.

^ na początek ^