Szukaj szkolenia

słowo kluczowe

typ szkolenia

tematyka szkolenia

termin szkolenia

cena szkolenia otwartego

firma

 
 
Subskrybuj szkolenia.nf.pl
Nieruchomości
Domiporta.pl
 
Zainteresowało Cię to szkolenie? Poleć je swoim znajomym.
Twoje imię i nazwisko:
Twoj email:
Email znajomego, któremu chcesz polecić szkolenie:

FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W LATACH 2014-2015 - KURS 3 DNI

czas trwania:18 godzin, czyli 3 dni
tematyka: prawo i finanse   »   rachunkowość
cena netto:

1290

cena brutto:

1290,00* co zawiera cena szkolenia »

terminy:

ukryj terminy

Wybierz interesujący Cię termin:

Katowice ( Centrum ),

05 - 07 sierpnia   

Wrocław (Centrum),

12 - 14 sierpnia   

Wrocław,

24 - 26 września   

Poznań,

01 - 03 października   

Warszawa,

06 - 08 października   

Katowice,

22 - 24 października   

Wrocław,

12 - 14 listopada   

Poznań,

26 - 28 listopada   

Katowice,

10 - 12 grudnia   

Organizator szkolenia

ACC Training & Consulting Group

ACC Training & Consulting Group

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami

kontakt

pokaż dane kontaktowe

 

cel szkolenia:

Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie:
-gospodarowania środkami publicznymi w świetle ustawy o finansach publicznych, ustaw szczególnych oraz rozporządzeń wykonawczych,
-praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych uwzględniających liczne zmiany podmiotowe, przedmiotowe i proceduralne, które weszły w życie od lutego 2012 r.
-realizacji kontroli zarządczej, w szczególności zarządzania ryzykiem oraz monitorowania i dokumentowania procesów
-budżetu zadaniowego w jednostkach sektora finansów publicznych,
-najczęściej popełnianych błędów wg opinii i wyników kontroli NIK i RIO
Szczególna uwaga zostanie poświęcona kontroli zarządczej, zarządzaniu ryzykiem, budżetowi zadaniowemu oraz zmianom wchodzącym w życie od 2014r.

^ na początek ^

program:

PROGRAM SZKOLENIA
I. ZASADY PUBLICZNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ oraz ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych reprezentowanych przez uczestników na szkoleniu, określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawach szczególnych i rozporządzeniach, m.in.:
-legalność, planowość, terminowość, skuteczność, efektywność i oszczędność
-dokonywanie wydatków i zaciąganie zobowiązań
-zakres prawa osób prawnych do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej
-dysponowanie środkami unijnymi
-audyt wewnętrzny
-planowanie wieloletnie w samorządzie
-udzielanie i rozliczanie dotacji z budżetu państwa, budżetu samorządowego, państwowych funduszy celowe oraz osób prawnych
-współpraca z organizacjami pozarządowymi
-zamówienia publiczne do 14 tys. euro (wybór oferty, umowy i roczne sprawozdanie za rok 2013)
2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza)
3. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych oraz najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi
4. Osoby odpowiedzialne za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w szczególności odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz upoważnionych pracowników. Zasady powierzania odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
6. Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymiaru kary
7. Stopnie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
8. Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych
9. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
10. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
11. Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tendencje interpretacyjne, wybrane orzeczenia)

II. KONTROLA ZARZĄDCZA W SEKTORZE PUBLICZNYM
1. Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką sektora finansów publicznych. Sens i zakres pojęcia wg Ministerstwa Finansów oraz Najwyższej Izby Kontroli w świetle stanowisk obu instytucji
2. Prawne podstawy oraz zakres kontroli zarządczej wg ustawy o finansach publicznych a „Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych" oraz standardy i wytyczne ministerialne
3. Adekwatność, skuteczność i efektywność istniejących w jednostce mechanizmów kontroli zarządczej a ewentualne wymagane zmiany
4. Obszary kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki
-przestrzeganie wartości etycznych,
-kompetencje zawodowe,
-struktura organizacyjna
-delegowanie uprawnień
5. Obszary kontroli zarządczej w zakresie celów (warsztaty)
-określenie celu istnienia jednostki (misji)
-system określania i wyznaczania celów i zadań jednostki
6. Obszary kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem (warsztaty)
-identyfikacja ryzyka na poziomie jednostki, działów lub procesów
-analiza ryzyka pod względem przyczyn, skutków i częstotliwości wystąpienia
-wybór reakcji na ryzyko a monitorowanie ryzyk i efektywności podejmowanych działań
sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem
-zarządzanie ryzykiem jako narzędzie rozwiązywania problemów
7. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko
-dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
-sprawowanie nadzoru
-ciągłość działalności
-ochrona zasobów
-szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych obejmujące m.in. rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione, podział kluczowych obowiązków, weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji
-mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych
8. Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji
-pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji
-komunikacja wewnętrzna
-komunikacja zewnętrzna
9. Obszary kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i samooceny
-system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań
-ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki (samoocena KZ)
-ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego
-źródła informacji o stanie kontroli zarządczej
10. Osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej:
-na poziomie kontroli jednostki sektora finansów publicznych (tzw. I poziom kontroli, dotyczący wszystkich jednostek)
-na poziomie działu administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego (tzw. II poziom kontroli)
11. Proces realizacji kontroli zarządczej
-obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników
-dokumentacja kontroli zarządczej (procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne)
-oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
-sposoby ujęcia kontroli zarządczej w regulaminie organizacyjnym jednostki i innych aktach kierownictwa wewnętrznego
12. Ocena kontroli zarządczej przez instytucje kontroli zewnętrznej (NIK, RIO)
-najczęstsze błędy w zakresie kontroli zarządczej (wewnętrznej)
-typowe zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli zarządczej

III. BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM W LATACH 2014-2015
1. Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania finansami publicznymi:
-narzędzie Nowego Zarządzania Publicznego
-powiązanie BZ z kontrolą zarządczą
-cel wprowadzania planowania w układzie zadaniowym w Polsce
2. Metodologia planowania i ewidencji wydatków w układzie zadaniowym
3. Budżet tradycyjny a rozwiązania budżetu zadaniowego
4. Katalog funkcji państwa, zadań, podzadań, działań, celów oraz mierników zgodny z notą budżetową na rok 2015 dla sektora państwowego. Zmiany w stosunku do roku 2014.
5. Cele, obszary i mierniki zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego
6. Zasady definiowania celów, doboru mierników i monitorowania ich realizacji
7. Współpraca komórek merytorycznych oraz komórek finansowo - księgowych w planowaniu wydatków w układzie zadaniowym
8. Powiązanie tradycyjnego układu budżetowego z budżetem zadaniowym - zasady kalkulacji i rozliczania wydatków na zadanie, rozliczenie wydatków osobowych, bieżących i majątkowych na zadania
9. Wydatki bezpośrednie i pośrednie - zasady przypisywania wydatków do działań, podzadań i zadań
10. Ewidencja księgowa wykonywania budżetu w układzie zadaniowym - zakładowy plan kont a polityka rachunkowości
11. Aplikacja Trezor BUZA wspomagająca planowanie wydatków budżetu państwa/kosztów w układzie zadaniowym oraz sprawozdawczość z procesu - zasady pracy i rozwiązania dla typowych problemów technicznych i merytorycznych
12. Warsztaty - analiza właściwego dla jednostek reprezentowanych przez uczestników układu funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z celami i miernikami

IV. WYDATKI STRUKTURALNE W 2014 ROKU
1.Cel klasyfikowania wydatków strukturalnych
-zasada dodatkowości i kwalifikowalności wydatków w UE. Zmiany od roku 2014
-sprawozdania z poniesionych wydatków strukturalnych jako narzędzie weryfikujące spełnianie obowiązków przez państwa członkowskie
2.Realizacja obowiązku klasyfikowania wydatków publicznych według dodatkowej klasyfikacji określającej kody wydatków strukturalnych na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - przykładowe zarządzenia i wzory dekretacji
3.Rola pracowników działów merytorycznych oraz działów finansowo-księgowych w zakresie klasyfikacji i ewidencji wydatków strukturalnych przy ewidencji tradycyjnej i „rozproszonej”
4.Klasyfikacja wydatków strukturalnych określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255) – obszary tematyczne i kody wydatków w świetle rozporządzenia oraz przykładowych typów projektów określonych przez MF w 2011 roku. Zmiany od roku 2014
5.Pojęcie wydatku strukturalnego:
-krajowe wydatki publiczne poniesione w obszarach interwencji funduszy strukturalnych
-przesłanki przyporządkowania wydatku do właściwego kodu klasyfikacji
-wydatki związane z realizacją operacji i celów a wydatki bieżące i eksploatacyjne
6.Prowadzenie ewidencji poniesionych wydatków strukturalnych:
-analityka na kontach bilansowych, np. 130 „Rachunek bieżący”
-pozabilansowe konto 975 – „Wydatki strukturalne” z dodatkową analityką
7.Zasady sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej
8.Eliminacja przepływów wewnętrznych i wewnątrzsektorowych
9.Korekty w ewidencji oraz sprawozdaniach dotyczących wydatków strukturalnych
10.Wydatki strukturalne występujące w jednostkach reprezentowanych na szkoleniu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów specyficznych
11.Zmiany dotyczące wydatków strukturalnych od 2014 roku: definicja, obszary tematyczne i kody interwencji, przykładowe typy WS.

CENA SZKOLENIA
1390 zł;
cena szkolenia obejmuje:
-udział w 3-dniowym szkoleniu,
-komplet materiałów szkoleniowych (materiał autorski, notatnik, długopis firmowy),
-zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
-przerwy kawowe, lunch.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23%.

WARUNKIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU JEST PRZESŁANIE FAXEM WYPEŁNIONEGO FORMULARZA NA NR (22) 872-14-85 LUB E-MAILEM NA ADRES SZKOLENIA@ACC.NET.PL, DOSTĘPNEGO NA STRONIE: http://www.acc.net.pl/

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) organizowane na zlecenie Klienta charakteryzują się dopasowaniem do indywidualnych potrzeb szkoleniowych zleceniodawcy.

ORGANIZATOR:
ACC TRAINING & CONSULTING GROUP
www.acc.net.pl
szkolenia@acc.net.pl
tel/fax: 22 872 14 85

^ na początek ^

certyfikaty:

tak

^ na początek ^

metodologia:

INTERAKTYWNY WYKŁAD w oparciu o LICZNE PRZYKŁADY Z PRAKTYKI (prezentacja multimedialna), akty prawne, orzecznictwo, wystąpienia organów kontrolnych i wzory dokumentacji wewnętrznej. Dyskusja na temat rozwiązań problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

^ na początek ^

grupa docelowa:

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:
-kierowników jednostek i komórek organizacyjnych,
-głównych księgowych, skarbników,
-sekretarzy,
-audytorów wewnętrznych,
-pracowników działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli

^ na początek ^

 
Zapytaj Firmę
treść:
email:
Wyślij