16 Godzin, 2 Dni

Budowanie więzi grupowych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • * Celem szkolenia jest podniesienie skuteczności zawodowej, w zakresie nabywanie i rozwijania kompetencji efektywnej pracy z grupą zadaniową, w szczególności poprzez rozwijanie i ćwiczenie:

  o Umiejętności rozumienia, diagnozy, zarządzania procesem grupowym,

  o Umiejętności budowania i podtrzymywania kontaktu z grupą i analizy tego procesu,

  o Umiejętności dostrzegania i rozumienia procesu grupowego, dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania grup, ich dynamiki, faz, zjawisk „kryzysu" i "oporu",

  o Umiejętności konstruowania zasad pracy grupowej,

  o Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie w kontakcie z grupą, oraz ich analizy,

  o Umiejętności rozpoznawania zachowań podnoszących i obniżających skuteczność pracy grupy i adekwatnego ich wykorzystywania,jak również rozwijanie osobistego stylu kierowania pracą grupy

  * Zwiększenie samoświadomości, umiejętności rozpoznawania własnych emocji,

  * Nabycie/ zwiększenie wiedzy na temat roli trenera w poszczególnych fazach projektu

  * Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

  * Zwiększenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej, zwłaszcza w sytuacji trudnej emocjonalnie

 • ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS SZKOLENIA:

  W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną nowoczesne, odnoszące się do perspektywy "ukrytego porządku" i „mądrości grupy”, metody psychologicznej pracy z grupami uwzględniające następujące zagadnienia:

  * Dynamika grupy i zjawisko procesu grupowego.
  * Budowanie atmosfery zaufania i otwartości w grupie
  * Facylitacja procesów grupowych
  * Grupowa realizacja zadań.
  * Członkowie grup
  * Psychologia przedstawicieli mniejszości i większości w grupie - wpływ rang i przywilejów społecznych na dynamikę procesów grupowych
  * Świadome przywództwo
  * Relacje przeniesieniowe pomiędzy uczestnikami grupy a trenerem
  * Nowe spojrzenie na klasyczne umiejętności wykorzystywane w pracy z grupą wywodzące się z obszaru: komunikacji interpersonalnej (także niewerbalnej), teorii ról grupowych, treningu asertywności, mediacji, podejmowania decyzji, budowania zespołu.

 • Szkolenie będzie prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności. Metoda warsztatowa zakłada maksymalny i aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Swoją wyjątkową skuteczność zawdzięcza: uczeniu się przez doświadczenie wytworzeniu osobistego zaangażowania Warsztat bazuje na dynamice grupy i wykorzystaniu potencjału jej uczestników.

 • Osoby/pracownicy chcący zdobywać i/lub doskonalić kompetencje we wskazanym obszarze, którzy w trakcie rozwoju swojej kariery zawodowej stanęli przed wyzwaniem pracy z grupą i prowadzenia grup zadaniowych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Ceny szkoleń zamkniętych dla firm i instytucji do negocjacji.

Iwona Kania - Trenerka umiejętności społecznych, od wielu lat pracuje z różnymi grupami zawodowymi, projektuje i wdraża programy szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw (m.in. w zakresie: komunikacji, budowania zespołów i pracy z grupami, motywowania, oceny kadry i rozwoju kariery, kierowania, obsługi klienta, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie i innych).Koordynator merytoryczny i realizator projektów krajowych i unijnych związanych z profilaktyką bezrobocia, problematyką startu i rozwoju zawodowego, badaniem jakości i ewaluacją przedsięwzięć szkoleniowych oraz projektów, m.in kluczowy ekspert ds. ewaluacji pilotażowego programu Job-Rotation w województwie łódzkim, PHARE, ekspert ds. ewaluacji projektu Nowy Impuls – projekty rozwojowe dla szkół wiejskich w województwie łódzkim, EFS SPO RZL, Koordynator zespołu ds. oceny personelu w Krajowym Osrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Prowadzi warsztaty dla studentów doradztwa zawodowego i zajęcia na podyplomowych studiach doradztwa zawodowego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka artykułów poświeconych ww. problematyce i współautorka książek: Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery edukacyjno-zawodowej uczniów, Metody pracy z dziećmi i młodzieżą – scenariusze zajęć z planowania kariery edukacyjno-zawodowej, Jak wygrać z bezrobociem – wskazówki do pracy doradczej i przykłady dobrej praktyki. W pracy wykorzystuje metody aktywizujące klientów i odwołuje się do ich zasobów.

Szkolenia o podobnej tematyce