24 Godzin, 3 Dni

Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie

więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie ze standardem diagnozowania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie, zasadami diagnozy różnicowej, procedurami oddziaływań terapeutycznych w przypadkach zaburzeń mowy o charakterze sensorycznym i motorycznym.

 • Neurologiczne przyczyny zaburzeń rozwoju mowy u dzieci;

  · Wpływ wrodzonych i nabytych uszkodzeń i/lub dysfunkcji układu nerwowego oraz chorobowych zespołów genetycznych na rozwój mowy;

  · Specyfika zaburzeń w nabywaniu języka u dzieci z problemami neurologicznymi;

  · Problemy terminologiczne i definicyjne w opisie zaburzeń rozwoju mowy u dzieci i młodzieży ze schorzeniami neurologicznymi;

  · Neurologopedyczna diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju mowy:

  o Standard postępowania diagnostycznego w przypadkach zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami mózgu,

  o Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju mowy u dzieci (alalia prolongata, alalia, niedokształcenie mowy o typie afazji, afazja dziecięca versus oligofazja, demencja wieku rozwojowego, autyzm, schizofazja dziecięca, dysglosja, dyzartria, głuchota),

  o Typologia zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu u dzieci,

  o Procedury diagnostyczne w ocenie zaburzeń rozwoju mowy u dzieci,

  o Strategie terapii logopedycznej w przypadkach motorycznych i sensorycznych zaburzeń rozwoju mowy u dzieci;

  · Alternatywne metody w kształceniu sprawności komunikacyjnych u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami układu nerwowego;

  · Metodyka prowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej dziecka w okresie rozwojowym i u młodzieży;

  · Podstawy kontaktu terapeutycznego z dziećmi i młodzieżą z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami układu nerwowego oraz ich opiekunami.  W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z:

  * dokumentacją medyczną dzieci i młodzieży ze schorzeniami neurologicznymi,

  * materiałami z patologii mowy w przypadku ogniskowych uszkodzeń mózgu u dzieci i młodzieży przedstawionymi na nagraniach video,
  * przykładami patologicznych tekstów pisanych tworzonych przez dzieci i młodzież z uszkodzeniami mózgu,
  * kwestionariuszami i testami do badania zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami mózgu,
  * konspektami zajęć logopedycznych w przypadkach alalii, niedokształcenia mowy o typie afazji i afazji dziecięcej,
  * materiałami i pomocami wykorzystywanymi w terapii mowy dzieci i młodzieży z uszkodzeniami mózgu,
  * przykładami opinii neurologopedycznej o dzieciach i młodzieży z zaburzeniami mowy w przebiegu chorób neurologicznych,

 • wykłady

  warsztaty

 • logopedzi, nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, lekarze

dr Jolanta Panasiuk

Szkolenia o podobnej tematyce