107 Godzin, 13 Dni

Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja.  Kurs oraz egzamin organizowane są zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych.  Program obejmuje najważniejsze i najbardziej aktualne informacje prawne i ekonomiczne potrzebne do sprawowania funkcji członka rad nadzorczych. Zasób wiedzy uzyskanej na szkoleniu jest niezbędny nie tylko dla członków rad nadzorczych, ale również dla członków zarządów i właścicieli firm.  Kurs kończy się egzaminem państwowym wg obowiązujących wytycznych. Egzamin składa się z części pisemnej (test zawierający 150 pytań) i ustnej (sprawdzającej wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy w radzie nadzorczej).

 • 1. Rola państwa w gospodarce - 3 godz.
  * publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperium i dominium); Skarb Państwa jako forma działania państwa w stosunkach cywilnoprawnych,
  * działy administracji publicznej - rola Rady Ministrów i Komisji Europejskiej
  * zamówienia publiczne,
  * zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
  * podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów państwowych (Minister Finansów, Minister Skarbu Państwa, Minister Gospodarki i Pracy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne)
  2. Zasady działalności przedsiębiorców - 6 godz.
  * pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy,
  * swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana),
  * tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona informacji niejawnych,
  * rejestr przedsiębiorców i inne rejestry,
  * zasady uczciwej konkurencji,
  * ochrona konsumentów,
  * działalność przedsiębiorców zagranicznych.
  3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 3 godz.
  * dopuszczalność pomocy,
  * przesłanki udzielania pomocy,
  * system organizacyjny,
  * plan restrukturyzacji w oparciu o przepisy o pomocy publicznej,
  * sprawozdawczość i monitoring,
  * stan prawny i faktyczny po 1 maja 2004 r.
  4. Rynek kapitałowy w Polsce - 6 godz.
  * jego organizacja i funkcjonowanie,
  * zasady obrotu papierami wartościowymi
  5. Elementy prawa cywilnego - 6 godz.
  * osoby fizyczne i prawne,
  * przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura),
  * przedsiębiorstwo,
  * oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma,
  * posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste),
  * podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia (dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej (umowa starannego działania, umowa rezultatu),
  6. Spółki handlowe - tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie - 12 godz.
  7. Komercjalizacja i prywatyzacja - 8 godz.
  8. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy - 3 godz.
  * Rola organów spółki w procesach prywatyzacji w świetle prawa pracy; podstawowe zasady prawa pracy,
  * uprawnienia pracownicze wynikające z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
  * kompetencje związków zawodowych,
  * zwolnienia grupowe (restrukturyzacja zatrudnienia)
  9. Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa - 6 godz.
  * Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów. Zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu;
  * tryb przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie powierzone sprawowanie zarządu w spółce,
  * wynagradzanie osób zarządzających w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
  10. Ład korporacyjny/corporate governance/ w spółkach Skarbu Państwa - 5 godz.
  * cel wprowadzania zasad corporate governance,
  * zasady dobrych praktyk w tym dobre praktyki rad nadzorczych, zarządów i walnych zgromadzeń,
  * standardy pracy członków rad nadzorczych,
  * rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym,
  11. Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze - 4 godz.
  12. Zarządzanie przedsiębiorstwem - 4 godz.
  * funkcje zarządzania, style,
  * proces decyzyjny,
  * strategia organizacji, misja, cele,
  13. Marketing w przedsiębiorstwie - 6 godz.
  * zarządzanie marketingowe,
  * planowanie strategiczne biznesu,
  * analiza możliwości rynkowych,
  * organizowanie, wdrażanie i kontrola programów marketingowych,
  14. Biznes plan - 2 godz.
  * Zakres i cel
  15. Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa - 4 godz.
  * majątkowe,
  * rynkowe,
  * wycena nieruchomości,
  16. Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie - 14 godz.
  * podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości,
  * ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
  * analiza czynników kształtujących wynik finansowy firmy,
  17. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu - 4 godz.
  * rachunkowość jako źródło informacji,
  * rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa,
  * rola rachunkowości zarządczej przy podejmowaniu decyzji gospodarczych,
  * narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej,
  * istota, funkcje i zadania controllingu,
  * budżetowanie i analiza odchyleń,
  18. REPETYTORIUM - 7 godz.

 • Imienny certyfikat ukończenia kursu.

 • Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych.  Zapraszamy: prezesów i członków zarządów spółek, członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw, pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej.  Kandydaci na członków rad nadzorczych, z wyjątkiem kandydatów wybieranych przez pracowników, rolników i rybaków, powinni mieć ukończone studia wyższe.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów – praktyków, przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa i innych urzędów centralnych, uczelni wyższych, kancelarii prawniczych oraz instytucji finansowych, dzięki czemu uczestnicy uzyskają zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kadra prowadząca wykłady to w 80 procentach eksperci z tytułem doktora z wieloletnią praktyką.

Szkolenia o podobnej tematyce