92 Godzin, 12 Dni

Kurs przygotowujący do egzaminu na urzędnika mianowanego

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Przygotowanie do praktycznego podejścia kandydatów na urzędników mianowanych do egzaminu. Zajęcia prowadzone przez praktyków znających specyfikę egzaminu

 • Kurs obejmuje wybrane zagadnienia z prawa, administracji publicznej, finansów publicznych, polityki zagranicznej i organizacji międzynarodowych, organizacji i zarządzania oraz zagadnienia społeczne i ekonomiczne oraz części przygotowującej do sprawdzianu umiejętności takich jak umiejętność rozwiązywania problemów oraz umiejętność analizy i wykorzystania informacji

 • zajęcia praktyczne i teoretyczne

 • Mianowanie w służbie cywilnej uzyskuje osoba, która pozytywnie zakończyła postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej, zwane też egzaminem na urzędnika mianowanego. Organizuje je Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP). Termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu ustala dyrektor KSAP w porozumieniu z Szefem Służby Cywilnej, co najmniej na 30 dni przed sprawdzianem. Informacja ta jest ogłaszana na stronie internetowej KSAP, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.



  Do postępowania może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie o służbie cywilnej, uzyskała zgodę dyrektora generalnego właściwego urzędu oraz złożyła zgłoszenie.



  Zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej przyjmuje KSAP. Można je złożyć osobiście albo drogą pocztową w terminie od 1 stycznia do 31 maja. Za datę złożenia uważa się datę nadania w placówce pocztowej.



  Dla ułatwienia zgłoszenia się do postępowania kwalifikacyjnego warto zarejestrować się na stronie internetowej: http://www.ksap.home.pl/sc. Tam kandydat zakłada konto elektroniczne, dzięki któremu może wypełnić i wydrukować formularz zgłoszenia. Co prawda, ani ustawa o służbie cywilnej, ani rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej nie wymaga zalogowania się w Internetowym Systemie Zgłoszeń (ISZ), to osoby, które się zarejestrują mają lepszy i szybszy kontakt z KSAP.



  Ustawowe wymagania

  O mianowanie może ubiegać się osoba, która:



  ● jest pracownikiem służby cywilnej,



  ● posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej,



  ● posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,



  ● zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków obcych: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński,



  ● jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.



  Tytułami równorzędnymi do tytułu magistra są: lekarz, lekarz weterynarii i lekarz dentysta.

 • 1850 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Prowadzący: Marcin Wilczak

Psycholog, trener, praktyk w zakresie narzędzi psychometrycznych

Prowadzący: Jacek Tomaszewski

Logik, Matematyk

Prowadzący: Joanna Zych Gorgosz

Prawnik, absolwentka aplikacji legislacyjnej, urzędnik mianowany.

Prowadzący: Katarzyna Głowala

Praktyk i wykładowca w zakesie finasów publicznych

Prowadzący: Jarosław Sozański

stosunki międzynarodowe

Prowadzący: Paweł Kacprzak

Socjolog, doświadczony trener i konsulta

Szkolenia o podobnej tematyce