6 Godzin, 1 Dni

Metody badania efektywności inwestycji. Obliczanie i interpretacja kluczowych wskaźników projektów inwestycyjnych.

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest nabycie umiejętności oceny wyników analizy finansowo-ekonomicznej projektów inwestycyjnych, wykonanej metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych).

  Cel będzie osiągnięty poprzez przekazanie wiedzy i wykonanie zadań z w trakcie zajęć szkoleniowych.

 • 1. Statyczne i dynamiczne kryteria decyzyjne dla realizacji projektów inwestycyjnych.
  2. Prosty okres zwrotu.
  3. Wartość pieniądza w czasie, inflacja, współczynnik dyskonta, wartość utraconych korzyści.
  4. Koszt pieniądza. Czynniki kształtujące stopę procentową rozumianą jako koszt pieniądza.
  5. Stopa procentowa - koszt kapitału (dla kapitału własnego i obcego). Średnioważony koszt kapitału WACC.
  6. Metody dyskontowe, omówienie założeń do przyjęcia odpowiedniej stopy dyskonta.
  7. Omówienie i ćwiczenia z metodyki przygotowania projektów inwestycyjnych w formule zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
  8. Obliczenie i interpretacja podstawowych wskaźników rentowności:
  a. NPV (Net Present Value - bieżąca wartość netto),
  b. IRR (Internal Rate of Return - wewnętrzna stopa zwrotu),
  c. MIRR (Modified Internal Rate of Return - zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu,
  d. IP (Profitability Index - indeks rentowności),
  e. DPP (Discounted Payback Period - zdyskontowany okres zwrotu).
  9. Obliczenie i interpretacja podstawowych wskaźników ekonomicznych z poziomu społeczno-gospodarczego ENPV, ERR B/C.
  10. Metoda wykonania analizy wrażliwości, wyliczenia progów rentowności i marginesu bezpieczeństwa dla badanych zmiennych.
  11. Analiza trwałości finansowej projektu – przykłady.
  12. Metodyka oceny projektów inwestycyjnych za pomocą dynamicznego jednostkowego kosztu (DGC- Dynamic Generation Cost).
  13. Obliczenie luki w finansowaniu dla projektów dofinansowanych z UE.
  14. Metodyka podejścia do przygotowania i oceny różnych projektów inwestycyjnych - interpretacja wyników analizy rentowności na różnych przykładach.

 • Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

 • Warsztaty.

 • Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób zajmujących się przygotowaniem, analizą i oceną projektów inwestycyjnych.

Andrzej Ebinger

Andrzej Ebinger jest założycielem Ebinger Consulting (dawna nazwa VBM Consulting), firmy doradczo-szkoleniowej, działającej w obszarze szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej. Ma ponad 25 lat doswiadczenia profesjonalnego. W swojej karierze zawodowej pracował w kilku organizacjach na stanowiskach menedżerskich. Jako Dyrektor Sprzedaży w jednej z największych organizacji w Europie Środkowej przeprowadził ponad 150 szkoleń z zarządzania zasobami ludzkimi dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej. Od 2002 roku (jeszcze w okresie przedakcesyjnym) wykonywał dokumentacje aplikacyjne projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Od czterech lat prowadzi warsztaty szkoleniowe i szkolenia seminaryjne dotyczące analiz projektów inwestycyjnych. Przygotowuje projekty inwestycyjne dla największych organizacji w kraju. W ostatnich latach wykonał wiele analiz finansowo-ekonomicznych projektów inwestycyjnych przygotowywanych do realizacji w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w tym dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych. Jako Partner biznesowy fińskiej Firmy Datapartner Oy wdraża w polskich organizacjach narzędzia IT do wykonywania analiz inwestycyjnych oraz wyceny przedsiębiorstw. Od stycznia 2008 do końca kwietnia 2011 w szkoleniach prowadzonych przez Pana Andrzeja Ebingera wzięło udział 704 osoby (szkolenia otwarte i zamknięte). Średnia ocen uczestników wynosi 4,71 (liczona z anonimowych ankiet uczestników, skala ocen od 1 do 5). Przykładowe tematy szkoleń otartych i zamkniętych • Budowa modeli inwestycyjnych na przykładach projektów w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). • Modele inwestycyjne z Invest for Excel. • Biogazownia – Czy to się opłaca ? • Podstawy analizy efektywności inwestycji na przykładzie projektu dofinansowanego z UE. • Metody badania efektywności inwestycji. Obliczanie i interpretacja kluczowych wskaźników projektów inwestycyjnych. • Analiza finasowo-ekonomiczna projektów inwestycyjnych w świetle wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. • Badanie efektywności i analiza ryzyka projektów inwestycyjnych. • i wiele innych. psychologia biznesu, sport-pływanie, metodologia w samorealizacji, zarządzanie strategiczne,

Szkolenia o podobnej tematyce