6 Godzin, 1 Dni

NOWA USTAWA O ODPADACH Z DNIA 14.12.2012 r. uchylająca w całości ustawę z 2001 roku

więcej terminów () mniej terminów
 • Wchodząca w życie nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadza rewolucyjne zmiany w dotychczasowym porządku prawnym dotyczącym postępowania

  z odpadami. Zmiany wpływają na funkcjonowanie wszystkich podmiotów, od wytwórców odpadów począwszy, poprzez zbierających i transportujących, dokonujących odzysku, w tym recyklingu, kończąc na organach administracji publicznej odpowiedzialnych za wydawanie zezwoleń i pozwoleń w zakresie gospodarowania odpadami. Nowa ustawa uchyla dotychczas wydane wszystkie decyzje administracyjne dając przedsiębiorcom i organom administracji publicznej tylko 24 miesiące na uzyskanie nowych decyzji administracyjnych. Wchodzące w życie przepisy likwidują procesy R14, R15, uchylają programy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz programy gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne, także informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami. Te i wiele innych kwestii zostaną omówione na szkoleniu.

 • PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Postanowienia dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów: definicje, obowiązki państw i podmiotów gospodarczych, nowa lista procesów R i D, odpowiedzialność finansowa za gospodarowanie odpadami, utrata statusu odpadów, produkty uboczne.

  2. Zasadnicze zmiany w gospodarowaniu odpadami :
  - ogólne zasady gospodarowania odpadami po uchyleniu ustawy z 2001 r.,
  - nowe definicje w gospodarce odpadami – odpady, odzysk, recykling, przygotowanie do ponownego użycia, utrata statusu odpadów, produkt uboczny, dealer odpadów, broker odpadów, itp.,
  - gospodarowanie poszczególnymi rodzajami odpadów,
  - rejestr podmiotów gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałków województw,
  - sprawozdawczość i baza danych o odpadach.

  3. Konsekwencje uchylenia decyzji administracyjnych na zbieranie, transport, odzysk i recykling odpadów – terminy, zakres.

  4. Charakterystyka nowych wymagań dla wniosków o uzyskanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

  5. Charakterystyka procesów podlegających obowiązkowemu uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  6. Podstawowe zmiany prawne związane z koniecznością wprowadzenia nowych aktów wykonawczych do ustawy.

  7. Obciążenia finansowe dla przedsiębiorców - opłaty skarbowe, kary, opłaty za prowadzenie rejestrów.

  8. Najczęstsze problemy związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych na gospodarowanie odpadami.

 • tak

 • wykłady, case studies

 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które zajmują się sprawami dotyczącymi gospodarowania odpadami zarówno w firmie, jak i na szczeblu administracyjnym.

WYKŁADOWCA: ARKADIUSZ DZIERŻANOWSKIEkspert w zakresie ogólnie rozumianego prawa ochrony środowiska, w tym w szczególności gospodarki odpadami oraz wybranych substancji chemicznych. Z wykształcenia mgr inż. chemii, absolwent Politechniki Warszawskiej. W latach 1999-2006 pracownik Ministerstwa Gospodarki, w latach 2006-2011 pracownik Ministerstwa Środowiska.

Współtwórca szeregu rozwiązań prawnych i systemowych obowiązujących w prawie krajowym. Uczestnik procesu negocjacji o przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, delegat krajowy w pracach grup roboczych organów Unii Europejskiej oraz konwencji i porozumień międzynarodowych, a także uczestnik procesu negocjacyjnego dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów.

Autor dziesiątek publikacji w czasopismach naukowo-technicznych oraz dwóch poradników dotyczących korzystania z prawa w zakresie ochrony środowiska – substancje zubożające warstwę ozonową, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Od 2012 r. Dyrektor Generalny Ekolevel sp. z o.o., w której wykonuje na rzecz przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej działalność doradczą i konsultingową w obszarze spraw prawnych dotyczący ochrony środowiska.

Szkolenia o podobnej tematyce