18 Godzin, 3 Dni

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z O.O. ŁĄCZENIE SPÓŁKI Z O.O. Z INNYMI SPÓŁKAMI PRAWA HANDLOWEGO

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ:

  Odpowiedzialność wobec spółki:
  - przesłanki odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki;
  - wymagania formalne skutecznego dochodzenia należności od członków zarządu;
  Odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki. Przesłanki subsydiarnej odpowiedzialności członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 k.s.h.:
  - podstawy prawne wszczęcia egzekucji przeciwko członkom zarządu;
  - tytuł wykonawczy przeciwko spółce;
  - bezskuteczność egzekucji (pojęcie bezskuteczności na podstawie przepisów prawa i orzecznictwa sądów powszechnych);
  - ustalanie kręgu członków zarządu odpowiedzialnych za konkretne zobowiązanie;
  Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki:
  - przesłanki złożenia wniosku i termin na jego złożenie;
  - zakres podmiotowy osób zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
  - braki formalne wniosku o ogłoszenie upadłości i ich wpływ na odpowiedzialność członków zarządu;
  - odpowiedzialność członków zarządu za naruszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
  - wyłączenie odpowiedzialności członków zarządu;
  Odpowiedzialność cywilnoprawna:
  - przesłanki odpowiedzialności;
  - odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych;
  - odpowiedzialność kontraktowa;
  Odpowiedzialność karna członków zarządu:
  - przesłanki odpowiedzialności karnej;
  - przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 k.k.;
  - przestępstwo udaremniania lub uszczuplania zaspokojenie swojego wierzyciela z art. 300 k.k.;
  - tworzenie nowej jednostki gospodarczej i przenoszenie na nią majątku w celu udaremnienia lub ograniczenia zaspokojenia roszczenia wierzyciela z art. 301 k.k.;
  - przestępstwo faworyzowania wierzycieli z art. 302 k.k.;
  - przestępstwo polegające na wyrządzeniu szkody majątkowej osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej przez nierzetelną dokumentację działalności gospodarczej albo nieprowadzenie takiej dokumentacji art. 303 k.k.;
  Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania publicznoprawne:

  - warunki i zakres podlegania odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne spółki z o.o.;
  - odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.;
  - odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne;
  Absolutorium a odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej:
  - charakter prawny instytucji absolutorium;
  - odpowiedzialność członków zarządu a uzyskanie absolutorium;
  Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej dla członków zarządu:
  - przesłanki zastosowania przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 41 k.k.;
  - zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 371 prawa upadłościowego i naprawczego – przesłanki orzeczenia takie zakazu;
  - postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
  Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej:
  - przesłanki wpisania członka zarządu do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
  - obowiązki wierzyciela wynikające z ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
  - odpowiedzialność wierzyciela za zgłoszenie osoby do Krajowego Rejestru Długów bez podstawy prawnej lub w wyniku wprowadzenia KRD w błąd poprzez wskazanie nieprawdziwych informacji i odpowiedzialność odszkodowawcza z tym związana;

  ŁĄCZENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI I SPÓŁKAMI OSOBOWYMI.
  Sposoby połączenia:
  - przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie),
  - przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).
  Procedura łączenia:
  - zasada uniwersalnego zastępstwa prawnego;
  - sposoby zabezpieczenia interesów wierzycieli;
  - etapy połączenia; plan połączenia – jego elementy, sposób uzgodnienia oraz badanie przez biegłego rewidenta;
  - sporządzanie pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie;
  - uchwały o połączeniu;
  - obowiązki rejestracyjne;

 • imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z powyższej tematyki, wysoko oceniany przez słuchaczy.

Szkolenia o podobnej tematyce