18 Godzin, 3 Dni

Promocja - Finanse publiczne w praktyce w roku 2015 (3 dni)

Warszawa Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie:

  gospodarowania środkami publicznymi w świetle ustawy o finansach publicznych, ustaw szczególnych oraz rozporządzeń wykonawczych, zgodnie z prawidłowo określonymi procedurami wewnętrznymi,

  praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

  realizacji kontroli zarządczej, w szczególności planowania(cele i mierniki) oraz zarządzania ryzykiem, a także monitorowania i dokumentowania procesów,

  budżetu zadaniowego w jednostkach sektora finansów publicznych, oceny jego skuteczności i efektywności,

  ewidencjonowania wydatków strukturalnych,

  najczęściej popełnianych błędów w świetle wyników kontroli NIK i RIO oraz orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  Szczególna uwaga zostanie poświęcona kontroli zarządczej, zarządzaniu ryzykiem oraz budżetowi zadaniowemu oraz zmianom wchodzącym w życie.

 • PROGRAM SZKOLENIA  I. ZASADY PUBLICZNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ oraz ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH  1. Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych reprezentowanych przez uczestników na szkoleniu, określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawach szczególnych i rozporządzeniach, m.in.:

  -legalność, planowość, terminowość, skuteczność, efektywność i oszczędność,

  -dokonywanie wydatków i zaciąganie zobowiązań - obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników merytorycznych

  -prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej przez osoby prawne, m.in. instytucje kultury, SPZOZ-y, uczelnie wyższe,

  -rozliczanie środków unijnych

  -audyt wewnętrzny

  -planowanie wieloletnie w sektorze finansów publicznych

  -udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola dotacji z budżetu państwa, budżetu samorządowego oraz państwowych funduszy celowych

  -zamówienia publiczne do 30 tys. euro (wybór oferty, umowy i roczne sprawozdanie)  2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza)  3. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych oraz najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi  4. Osoby odpowiedzialne za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w szczególności odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz upoważnionych pracowników. Zasady powierzania odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych  6. Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymiaru kary  7. Stopnie naruszenia dyscypliny finansów publicznych  8. Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych  9. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi  10. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów  11. Przegląd najnowszego orzecznictwa komisji orzekających i sądów administracyjnych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tendencje interpretacyjne, wybrane orzeczenia)  II. KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM  1. Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką sektora finansów publicznych. Sens i zakres pojęcia wg Ministerstwa Finansów oraz Najwyższej Izby Kontroli w świetle stanowisk obu instytucji. Dobre praktyki i typowe błędy w realizacji KZ, zwłaszcza w procesie zarządzania ryzykiem  2. Prawne podstawy oraz zakres kontroli zarządczej wg ustawy o finansach publicznych a „Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych" oraz standardy i wytyczne ministerialne  3. Ewaluacja istniejących w jednostce mechanizmów kontroli zarządczej - ocena adekwatności, skuteczności i efektywności  4. Obszary kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki

  -przestrzeganie wartości etycznych,

  -kompetencje zawodowe,

  -struktura organizacyjna,

  -delegowanie uprawnień  5. Obszary kontroli zarządczej w zakresie celów (warsztaty)

  -określenie celu istnienia jednostki (misji)

  -system określania i wyznaczania celów i zadań jednostki  6. Obszary kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem (warsztaty)

  -identyfikacja ryzyka na poziomie jednostki, działów lub procesów

  -analiza ryzyka pod względem przyczyn, skutków i częstotliwości wystąpienia

  -wybór reakcji na ryzyko a monitorowanie ryzyk i efektywności podejmowanych działań

  -sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem

  -zarządzanie ryzykiem jako narzędzie rozwiązywania problemów  7. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko

  -dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

  -sprawowanie nadzoru

  -ciągłość działalności

  -ochrona zasobów

  -szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych obejmujące m.in. rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione, podział kluczowych obowiązków, weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji

  -mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych  8. Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji

  -pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji

  -komunikacja wewnętrzna

  -komunikacja zewnętrzna  9. Obszary kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i samooceny

  -system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań

  -ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki (samoocena KZ)

  -ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego

  -źródła informacji o stanie kontroli zarządczej  10. Osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej:

  -na poziomie kontroli jednostki sektora finansów publicznych (tzw. I poziom kontroli, dotyczący wszystkich jednostek)

  -na poziomie działu administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego (tzw. II poziom kontroli)  11. Proces realizacji kontroli zarządczej

  -obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników

  -dokumentacja kontroli zarządczej (procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne)

  -oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

  -sposoby ujęcia kontroli zarządczej w regulaminie organizacyjnym jednostki i innych aktach kierownictwa wewnętrznego  12. Ocena kontroli zarządczej przez instytucje kontroli zewnętrznej (NIK, RIO)

  -najczęstsze błędy w zakresie kontroli zarządczej (wewnętrznej)

  -typowe zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli zarządczej  III. BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM w latach 2015 - 2016  1. Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania finansami publicznymi:

  -narzędzie Nowego Zarządzania Publicznego

  -powiązanie BZ z kontrolą zarządczą

  -cel wprowadzania planowania w układzie zadaniowym w Polsce  2. Metodologia planowania, ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wydatków/ kosztów w układzie zadaniowym, w tym wydatków/ kosztów pośrednich. Najczęstsze błędy w zakresie budżetu zadaniowego w świetle wyników kontroli NIK  3. Budżet tradycyjny a rozwiązania budżetu zadaniowego  4. Katalog funkcji państwa, zadań, podzadań, działań, celów oraz mierników zgodny z notą budżetową na rok 2015 dla sektora państwowego. Planowane zmiany na rok 2016  5. Cele, obszary i mierniki zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego  6. Zasady definiowania celów, doboru mierników i monitorowania ich realizacji  7. Współpraca komórek merytorycznych oraz komórek finansowo - księgowych w planowaniu wydatków w układzie zadaniowym  8. Powiązanie tradycyjnego układu budżetowego z budżetem zadaniowym - zasady kalkulacji i rozliczania wydatków na zadanie, rozliczenie wydatków osobowych, bieżących i majątkowych na zadania  9. Wydatki bezpośrednie i pośrednie - zasady przypisywania wydatków do działań, podzadań i zadań. Rachunek kosztów działań (tzw. rachunek ABC) wg miejsca powstawania kosztów (warsztaty)  10. Ewidencja księgowa wykonywania budżetu w układzie zadaniowym - zakładowy plan kont a polityka rachunkowości  11. Aplikacja Trezor BZ wspomagająca planowanie wydatków budżetu państwa/kosztów w układzie zadaniowym oraz sprawozdawczość z procesu - zasady pracy i rozwiązania dla typowych problemów technicznych i merytorycznych  12. Warsztaty - analiza właściwego dla jednostek reprezentowanych przez uczestników układu funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z celami i miernikami  IV. WYDATKI STRUKTURALNE w roku 2015  1. Pojęcie wydatku strukturalnego:

  -krajowe wydatki publiczne poniesione w obszarach interwencji funduszy strukturalnych

  -przesłanki przyporządkowania wydatku do właściwego kodu klasyfikacji

  -kryterium rozróżnienia wydatków związanych z realizacją operacji i celów od wydatków bieżących, eksploatacyjnych lub obligatoryjnych

  -zmiana definicji wydatku strukturalnego na poziomie unijnym od 2014 roku  2. Cel klasyfikowania wydatków strukturalnych

  -zasada dodatkowości i kwalifikowalności wydatków w UE. Zmiany od roku 2014 na poziomie unijnym,

  -sprawozdania z poniesionych wydatków strukturalnych jako narzędzie weryfikujące spełnianie obowiązków przez państwa członkowskie.  3. Realizacja obowiązku klasyfikowania wydatków publicznych według dodatkowej klasyfikacji określającej kody wydatków strukturalnych na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - przykładowe zarządzenia i wzory dekretacji  4. Rola pracowników działów merytorycznych oraz działów finansowo-księgowych w zakresie klasyfikacji i ewidencji wydatków strukturalnych przy ewidencji tradycyjnej i „rozproszonej"  5. Klasyfikacja wydatków strukturalnych określona w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych - obszary tematyczne i kody wydatków w świetle rozporządzenia oraz przykładowych typów projektów określonych przez MF w 2011 roku. Zmiany od roku 2014 na poziomie unijnym  6. Prowadzenie ewidencji poniesionych wydatków strukturalnych:

  -pozabilansowe konto 975 - „Wydatki strukturalne" z dodatkową analityką

  -analityka na kontach bilansowych, np. 130 „Rachunek bieżący"  7. Zasady sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zmiany w stosunku do rozporządzenia z 2010 roku  8. Eliminacja przepływów wewnętrznych i wewnątrzsektorowych  9. Korekty w ewidencji oraz sprawozdaniach dotyczących wydatków strukturalnych  10. Wydatki strukturalne występujące w jednostkach reprezentowanych na szkoleniu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów specyficznych  11. Zmiany dotyczące wydatków strukturalnych: definicja, obszary tematyczne i kody interwencji, przykładowe typy WS. Klasyfikacja wydatków strukturalnych wg rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej z 7 marca 2014 r. (nowe kategorie interwencji - warsztaty) oraz zmiany planowane od 2015 roku przez Ministra Finansów na poziomie krajowym

  CENY SZKOLEŃ

  1350 zł - cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 14 dni przed szkoleniem

  1390 zł - cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu po 14 dniach przed szkoleniem  cena szkolenia zawiera:

  -komplet materiałów szkoleniowych,

  -certyfikaty dla uczestników szkolenia,

  -przerwy kawowe, obiad,

  -konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.  Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.  WARUNKIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU JEST PRZESŁANIE FAXEM WYPEŁNIONEGO FORMULARZA NA NR (22) 872-14-85 LUB E-MAILEM NA ADRES SZKOLENIA@ACC.NET.PL, DOSTĘPNEGO NA STRONIE: http://www.acc.net.pl/  Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) organizowane na zlecenie Klienta charakteryzują się dopasowaniem do indywidualnych potrzeb szkoleniowych zleceniodawcy.  ORGANIZATOR:

  ACC TRAINING & CONSULTING GROUP

  www.acc.net.pl

  szkolenia@acc.net.pl

  tel/fax: 22 872 14 85 • tak

 • INTERAKTYWNY WYKŁAD w oparciu o LICZNE PRZYKŁADY Z PRAKTYKI (prezentacja multimedialna), akty prawne, orzecznictwo, wystąpienia organów kontrolnych i wzory dokumentacji wewnętrznej. Dyskusja na temat rozwiązań problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 • Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:

  -kierowników jednostek i komórek organizacyjnych,

  -głównych księgowych, skarbników,

  -sekretarzy,

  -audytorów wewnętrznych,

  -pracowników działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Marzena Płużańska

Szkolenia o podobnej tematyce