0 Godzin, 0 Dni

Terapia pedagogiczna

więcej terminów () mniej terminów
  • Kurs adresowany jest do nauczycieli kształcenia zintegrowanego szkół podstawowych oraz psychologów i pedagogów szkolnych. Uczestnikami mogą być także pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

    Uczestnicy kursu uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie terapii pedagogicznej przez przygotowanie ich do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne.    Absolwenci otrzymują

  • Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników wiedzy o warunkach sprzyjających i ograniczających rozwój dziecka, nabycie
    umiejętności rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia, zarówno w sferze motywacji do uczenia się jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych oraz możliwości uczenia się, nabycie wiedzy o metodach wspomagania rozwoju psychicznego dziecka w sferze procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych. Istotnym elementem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi, przejawiającymi trudności w uczeniu się, a w szczególności trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oraz trudności w uczeniu się przedmiotów matematyczno

Katarzyna Król

Szkolenia o podobnej tematyce