21 Godzin, 3 Dni

Trening Interpersonalny

6 400,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • - zrozumienie swoich relacji z grupą;

  - doskonalenie zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach z ludźmi;

  - nauczenie się budowania dobrego kontaktu i porozumienia z innymi;

  - rozwijanie kompetencji interpersonalnych i samopoznania w tym obszarze;

  - doskonalenie koncepcji swojego JA i wiary we własne możliwości w aspekcie interpersonalnym;

  - poprawa umiejętności bycia efektywnym członkiem zespołu lub jego liderem;

  - zwiększenie skuteczności osobistej w odnoszeniu sukcesów;

  - rozwijanie własnych zasobów inteligencji emocjonalnej.

 • I. ROZWÓJ KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH:
  - rozwijanie świadomości odbioru i interpretacji relacji z innymi ludźmi;
  - doskonalenie koncepcji swojego JA w aspekcie interpersonalnym;
  - techniki budowania i utrzymywania dobrego kontaktu z ludźmi;
  - uwrażliwienie na komunikację werbalną i niewerbalną;
  - bariery w komunikacji i umiejętność ich omijania.

  II. DYNAMIKA PROCESÓW GRUPOWYCH:
  - identyfikacja ról grupowych;
  - jednostka w procesie grupowym;
  - analiza własnego stylu komunikacji i zachowania w grupie;
  - doskonalenie umiejętności bycia efektywnym członkiem zespołu;
  - kompetencje lidera.

  III. SKUTECZNOŚĆ W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW:
  - poszerzanie umiejętności odbioru otoczenia poprzez pracę z ciałem, emocjami i umysłem;
  - umiejętność odbierania i wyrażania emocji;
  - metody tworzenia relacji: "JA jestem w porządku i TY jesteś w porządku";
  - stosowanie zasady ”miękko do ludzi, twardo do problemów”;
  - zasady konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w grupie.

  IV. SUKCES A RELACJE INTERPERSONALNE:
  - elastyczność w komunikacji z różnymi typami ludzi;
  - techniki aktywnego słuchania;
  - potrzeba akceptacji przez grupę a poczucie własnej wartości;
  - sukces a poczucie wiary we własne możliwości.

  V. BUDOWANIE STRATEGII WŁASNEGO ROZWOJU SKUTECZNOŚCI INTERPERSONALNEJ.

 • Uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu ....

 • Zajęcia odbywają się w formie aktywnego treningu, w którym uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę w danej dziedzinie oraz umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania jej w działaniu. Pracujemy metodami, które dają możliwość opanowania nowych umiejętności, zachowań i nawyków w łatwy i skuteczny sposób, w atmosferze akceptacji, wyzwalającej ciekawość i poczucie komfortu. Nasze szkolenia są zorientowane na osiąganie pożądanych rezultatów, wprowadzając zmiany z poszanowaniem odrębności i wartości świata drugiej osoby. Kładziemy nacisk na myślenie kreatywne i metody integrowania wiedzy z doświadczeniem. W szkoleniach wykorzystujemy również doświadczenia i umiejętności uczestników związane z ich działalnością w firmie.

  Jednym z warunków intensywnego uczenia się jest przyjazna dobra atmosfera, jaką wspólnie z uczestnikami tworzymy podczas każdego szkolenia. Superlearning i NLP - NeuroLingwistyczne Programowanie - stosowane przez nas metody gwarantują wysoką jakość i skuteczność szkolenia, efektywne wykorzystanie czasu i łatwość stosowania nabytej wiedzy i umiejętności w codziennej praktyce. Stosunek między zajęciami interaktywnymi 80% a wykładem 20 %.  Metody stosowane podczas realizacji programu:

  - wprowadzenia do zagadnień;

  - wykłady;

  - prezentacje/ demonstracje prowadzącego;

  - dyskusje;

  - studium przypadków / szukanie rozwiązań dla opisanych przykładów;

  - burze mózgów;

  - Toast Master Club;

  - ćwiczenia wdrażające nowe umiejętności i wiedzę;

  - gry edukacyjne (ukazujące wybrane aspekty różnych strategii działania oraz w jakim kierunku one prowadzą)

  - budowanie interakcji;

  - omówienia i wyciąganie wniosków z jednoczesnym przełożeniem na doświadczenie i praktyczne działanie.

 • 6400 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 6400 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Mariusz Grudzień

Mariusz Grudzień Trener, Coach, Menedżer, Przedsiębiorca. Doradca indywidualnego rozwoju zawodowego. Trener NLP. Trener systemu TeTa. PROFIL Prowadzi szkolenia od 1998 roku. Doświadczony i ceniony coach. Trener trenerów. Propagator tech-niki Toastmasters. Prowadził szkolenia dla ponad stu firm z branż: FMCG, IT, finansowej, logistycznej, rozrywkowej. Przy-gotowuje projekty szkoleniowe w oparciu o konkretne sytuacje zawodowe zleceniodawcy. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu efektywnych zespołów, za-rządzaniu projektami, zarządzaniu zmianą i negocjowa-niu kontraktów. Kierował dużymi grupami ludzi. Cechuje go cie-kawość i życzliwość innych ludzi (ich sposobu postrzegania i rozumienia świata) oraz umiejętność wspierania ich w rozwoju osobistym i zawodowym. DOŚWIADCZENIE zawodowe Posiada jedenastoletnie doświadczenie trenerskie. Prowadził projekty wdrożeniowe coachingu w firmach finansowych i produkcyjnych FMCG (szkolenia połączone z sesjami indywidualnymi). Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu jako trener wykładowca podyplomowej Akademii Trenera Biznesu. Kompetencje w komunikacji interpersonalnej, coachingu, zarządzaniu ludźmi, organizacji czasu, zarządzaniu projektami, wielopłaszczyznowych negocjacjach międzykulturowych, prezentacjach publicznych zdobył obracając się w świecie artystycznych elit Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie jako Menedżer ds. Organizacji Pracy Artystycznej i Dyrektor międzynarodowych konkursów, festiwali i eventów dla wielotysięcznej widowni. CERTYFIKATY From Coach to Awakener, Zręczność językowa, Success Factor Modeling, Meta Leadership - R. Dilts; Coaching dla profesjonalistów - H. Müller-Walbrodt; Coaching prowokatywny - F. Farelly; Poczucie własnej wartości a sukces w biznesie - N. Branden; Empower Your Workshop - L. Blyth; Master Trainer of NLP - H. Müller-Walbrodt; Business and You - D. Neenan; Blue Ocean Strategy - W. Chan Kim; Transforming Communication - Transformacja w komunikacji - Richard Bolstad; Generatywne Ja Stephen Gilligan; Using Your Brain for a Change - R. Bandler, J. La Valle. From Coach to Awakener Coaching dla profesjonalistów Coaching prowokatywny Muzyka klasyczna, żeglarstwo, narciarstwo, poszukiwanie nowego. Pro-wadzenie i organizacja wypraw sportowo-integracyjnych rozszerza-jących możliwości umysłu i organizmu uczestników.

Ewa Grudzień

Trener, Coach, Menedżer. Trener NLP, Trener systemu Teta. Szef Instytutu Skutecznego Działania. Profil Prowadzi szkolenia od 1998 roku. Od 8 lat zarządza firmą szkole-niowo-doradczą ISD, koordynując wszystkie aspekty aktywności biznesowej firmy. Przygotowuje autorskie projekty szkoleniowe w oparciu o konkretne sytuacje zawodowe zleceniodawcy. From Coach to Awakener Coaching dla profesjonalistów Coaching prowokatywny Żeglarstwo, narciarstwo, taniec, podróże, muzyka.

Jakub Lewandowski

Jest trenerem posiadającym wieloletnie doświadczenie z zakresu marketingu, sprzedaży i zarządzania w sektorze FMCG oraz wydawniczym. Ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla zespołów handlowych i obsługi Klienta, pracowników sieci handlowych, kadry menedżerskiej w przygotowywaniu i realizacji programów „in company”. W latach 1995 - 2003 uczestnikami jego szkoleń było około 1000 osób z około 50 firm. Szczególnie interesuje się i zajmuje problematyką merchandising’u, aranżacji wnętrz handlowych, a także obsługą klienta oraz całym procesem rozmowy handlowej.Prowadzi treningi dla kadry kierowniczej i kadry handlowej, szkolenia osób z punktów obsługi klienta oraz reklamacji, szkolenia z towaroznawstwa, coaching indywidualny, merchandising, etapy rozmowy handlowej. Autor rozdziału „MERCHANDISING” w specjalistycznym poradniku dla działów marketingu i sprzedaży „Sztuka sprzedaży” przygotowanego i wydanego w marcu 2004 przez wydawnictwo BECK. (www.beck.pl). Współautor wielu artykułów dot. merchandising’u i zarządzania kategoriami w sieciach handlowych („ŻYCIE HANDLOWE”, „DETAL DZISIAJ”

Inga Zawadzka

Trener i konsultant, prowadzi szkolenia od 1985 roku. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, PWST i PM w Monachium, studia podyplomowe w zakresie prawa i ekonomiki Wspólnot Europejskich, doktorat z dziedziny efektywności systemów edukacyjnych w firmach. Wieloletnia dyrektor do spraw polityki personalnej i szkoleniowej. Bogate doświadczenia w sprzedaży usług szkoleniowych i doradczych, w negocjacjach, mediacji. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowni Licencjonowany trener programu SPADOCHRON Richarda

Ewa Kowalik

trener biznesowy, Trener NLP, językoznawca, przedsiębiorca Prowadzi szkolenia z kontaktu, skutecznej komunikacji, wyznaczania i realizacji celów, logicznego i kreatywnego myślenia (myślenie lateralne), zarządzania czasem. Lubię stwarzać taki kontekst i kreować takie sytuacje, w których ludzie i zespoły ludzkie mogą rozwinąć pełnię swoich możliwości.

Maciej Czapski

Trener, doradca indywidualnego rozwoju zawodowego, sprzedawca, aktor, instruktor teatralny, lektor. Posiada wieloletnie doświadczenie: w sprzedaży, organizacji, przygotowaniu i prowadzeniu treningów biznesowych i rozwoju osobistego oraz w pracy z młodzieżą, a także aktorsko - teatralne, filmowe, radiowe. Prowadzi warsztaty z zakresu skutecznej komunikacji, prezentacji publicznych, motywacji i automotywacji, sprzedaży, negocjacji, zarządzania, treningi budowania zespołu, skuteczności osobistej i teatralne. Przygotowuje projekty szkoleniowe uwzględniające konkretne sytuacje zawodowe zleceniodawcy. Wspieranie ludzi w celu rozwijania, pomnażania i optymalnego wykorzystania przez nich ich potencjału, uczynił stylem życia. Z niezgody na nudę, własną bierność i brak zaradności, wstąpił na ścieżkę rozwoju osobistego. Z wewnętrznej potrzeby dzieli się tym, co uważa za najbardziej wartościowe, czego doświadczył na sobie wędrując tą ścieżką. Warsztat trenerski szlifuje nieustannie i poprzez uatrakcyjnienie doskonali formę zajęć w kontakcie z młodzieżą (ponad 12 lat), między innym w Teatrze Ochoty i – z całym szacunkiem – w mniej wymagających grupach, złożonych z dorosłych uczestników J. Cechuje go pasja we wszelkich formach aktywności. Lubi się uczyć. Lubi lubić to, co robi. Jest praktykiem w dziedzinach, których uczy. Tajniki prezentacji i komunikacji interpersonalnej doskonalił występując zarówno przed małą, jak i kilkutysięczną publicznością, przed kamerą i mikrofonem. Praktykę w sprzedaży i obsłudze klienta zdobył sprzedając ubezpieczenia na życie oraz pracując w małych firmach szkoleniowych na wszystkich etapach powstawania, organizacji i prowadzenia szkoleń, seminariów prowadzonych przez światowe sławy, pionierów i mistrzów w dziedzinie rozwoju osobistego. Doświadczenie w zarządzaniu zdobył przy realizacji międzynarodowych projektów teatralnych oraz na dużych międzynarodowych festiwalach teatralnych KONTAKT i KORCZAK DZISIAJ. Wrażliwość i aktywność społeczną stale podnosi w Banku Czasu, Klubie Cashflow i Klubie Ludzi Sukcesu. Cały czas uczestniczy w ciągłym procesie doskonalenia zawodowego, ucząc się u takich autorytetów z dziedziny wprowadzania zmian jak: Steve Andreas, Frank Farelly, Linnett Sounders-Peal, Hermann Müller Walbrodt, David Neenan, Iza i Marek Rudzińscy i inni.

Tomasz Kowalik

Trener, coach, menedżer, przedsiębiorca, Certyfikowany Trener NLP. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu ludźmi, zarządzaniu projektami oraz negocjowaniu kontraktów. Organizator imprez o zasięgu międzynarodowym (warsztaty prowadzone przez trenerów m. in. Z USA, z udziałem uczestników z Polski i zagranicy). Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu: sprzedaży, negocjacji, prezentacji publicznych, zarządzania, zarządzania sobą w czasie, motywacji i automotywacji, budowania zespołu, skuteczności osobistej i asertywności, komunikacji w biznesie, autoprezentacji, komunikacji niewerbalnej, budowania skutecznych zespołów, treningów myślenia systemowego - dynamiki systemów. Prowadzi coaching indywidualny, posiada międzynarodowy certyfikat coacha wydany przez Josepha O"Connora . Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu warsztatów „Mistrzowie ze Świata”. Przygotowywane przez niego projekty szkoleniowe stawiają na efektywność, praktyczne zastosowania i są dopasowane do potrzeb zawodowych zleceniodawcy. Prowadzi cykle treningowe „Praktyk NLP” wystawiając absolwentom certyfikaty międzynarodowe. Cechuje go ciekawość innych ludzi, życzliwość i kreatywność. W przygotowaniu i prowadzeniu treningów wykorzystuje wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w firmach takich jak Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów, Art-B, SMART, Polsko-Izraelskie Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz podczas zarządzania własnymi firmami: „Centrum Informacji FLASH” (duży zespół pracowników wykonujących duże projekty tłumaczenia-lokalizacji specjalistycznego oprogramowania i dokumentacji technicznej, oraz METAmorfozą, będącą wydawnictwem i firmą szkoleniową. Ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinach, których uczy. Praktykę negocjacyjną rozwinął i nadal rozwija negocjując projekty wydawnicze, kontrakty zawierane przez Centrum Informacji FLASH i METAmorfozę. Swą wiedzę i umiejętności doskonali w praktyce biznesowej wzbogacając ją o spostrzeżenia i sprawdzone odkrycia pochodzące z uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez takie znakomitości w dziedzinie praktycznych zastosowań najnowszych metodologii zarządzania, komunikacji i podnoszenia skuteczności zespołów i ludzi, jak: Christina Hall, Laureli Blyth, Joseph O"Connor, Andrea Lages, Linnett Saunders-Peal, Steve Andreas, Frank Farrelly, Iza i Marek Rudzińscy, Hermann Müller Walbrodt, David Neenan. Ponieważ żyjemy i pracujemy w relacjach z innymi ludźmi, w systemach powiązań i związków - musimy myśleć systemowo. I tego uczę - systemowego myślenia o sobie i ludziach, z którymi łączą nas rozmaite związki: o organizacjach, rodzinach... Uczę wpływać na siebie i innych tak, aby we wzajemnym poszanowaniu odmienności budować wspólnie i wspólnie zarabiać. Aby współtworzyć: własny sukces, sukces firmy, rodziny, sukces nas wszystkich.

Sylwia Mąkowska

Luiza Mądrowska

Psycholog, trener i konsultant. Od 1998 roku prowadzi szkolenia w zakresie komunikacji, obsługi klienta, motywowania, prezentacji, sprzedaży, negocjacji, budowania zespołów a także treningi kreatywności i antystresowe. Współpracuje z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, realizując projekty doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach PHARE – Spójność Społeczna i Gospodarcza oraz z Wszechnicą Polska Szkołą Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Kierując się najnowszą wiedzą z dziedziny psychologii zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem programów edukacyjnych obejmujących praktyczną wiedzę zintegrowanego przyspieszonego uczenia, kinezjologii edukacyjnej, mind-mapingu, Prowadzi otwarte treningi doskonalące kompetencje zawodowe oraz kursy rozwojowe Practitioner of Art of NLP. Udziela konsultacji dla dzieci i młodzieży w zakresie trudności szkolnych, dysleksji, dysortografii. Doświadczenie zawodowe uzyskała pracując na stanowisku Specjalisty ds. Obsługi Klienta w PTK Centertel oraz psychologa w Studio Zdrowia Sportesse. Umiejętności trenerskie praktykowała współpracując z firmami szkoleniowymi w zakresie przygotowywania i prowadzenia szkoleń dla firm i instytucji samorządowych. Doskonaliła swoje umiejętności na seminariach i szkoleniach prowadzonych przez międzynarodowych trenerów: “Master Trainer of NLP” Hermann Müller Walbrodt - Niemcy; “Master Practitioner of Art of NLP” Hermann Müller Walbrodt - Niemcy; „Business and You” - David Neenan - USA; „Profesjonalna Obsługa Klienta” - Specjalist International Staff Training; „Sukces w sprzedaży” – Josef O’Connor - Wielka Brytania; „Kurs Hipnozy i jej zastosowania” – Linnett Saunders-Peal - Kanada; „Techniki antystresowe – metoda Feldenkrajsa” – Scott Clark - Wielka Brytania; „Metafora w psychoterapii” – Neuroeudukacja - Polska; “Integracja oddechem” – Colin Sisson - Nowa Zelandia; „Trening antystresowy” – Art of Success with Art of Living Foundation; „Kinezjologia edukacyjna” – Polskie Stowarzyszenie Kinezjologiczne; „Czytanie fotograficzne” – Jan Cisek - Wielka Brytania. Prowadziła szkoleniach dla: Rhone-Poulenc Rorer Sp. z o.o., PTE BIG Banku Gdańskiego S.A., Citibank Polska S.A., TP S.A., Agencja Reklamowa Major, Dialog Telefonia Lokalna S.A., Towarzystwo Ubezpieczeniowe Hestia, Eden Spring Polska Sp. z o.o., Darcy Masius Benton & Bowles Sp. z o.o., Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris S.A., Interface Sp. z o.o., Bank Zachodni WBK, Schwarz Pharma Sp. z o.o., Interchemall Sp. z o.o., Unident S.A., Materne Polska Sp. z o.o., Kazgod Sp. z o.o., Selgros Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o., Elite 2000, LUBZEL S.A., Bank PEKAO S.A., TVN Sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Sp. z o.o. w Lublinie, Delphi Poland S.A., Institute for International Research Sp. z o.o, Develey Polska, Biuro Reklamy TVP S.A., Eficom, Bizerba Polska S.A., Grunenthal Sp. z o.o., Elsat Sp. z o.o., Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, Response, Aptekarz, British School, ING Bank Śląski, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Lublin, Urząd Miasta Lublin, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny. przyspieszone uczenie, rozwój osobisty, joga, fitness, psychoterapia, książki Terry Prachetta

Szkolenia o podobnej tematyce