16 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie ludźmi i motywowanie

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zwiększysz skuteczność swoich działań w pięciu głównych obszarach zarządzania: planowanie, organizowanie, delegowanie, motywowanie, kontrolowanie;

  Ukształtujesz u siebie właściwą postawę managera jako przywódcy;

  Zapoznasz się ze skutecznymi metodami prowadzenia rozmów z pracownikami;

  Udoskonalisz umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w zarządzaniu ludźmi.
 • MODUŁ I. KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDNIEJ POSTAWY KIEROWNICZEJ

  • Stereotypowe widzenie pracownika i kierownika;

  • Obszary niszowe i punkty zapalne dotyczące sposobu motywowania;

  • Zakres odpowiedzialności kierownika;

  • Strategie działania kierownika i ich konsekwencje dla efektywności zarządzania;

  • Tożsamość kierownika – określenie nowej roli zawodowej;

  MODUŁ II. BUDOWANIE AUTORYTETU

  • Istota autorytetu i jego znaczenie w zarządzaniu;

  • Cztery najważniejsze zasady budowania autorytetu;

  • Obszary działalności kierownika mające wpływ na budowanie autorytetu (zachowania codzienne w pracy, reagowanie na trudne sytuacje, sposób pracy i kontaktu z pracownikami, itp.);

  • Działania powodujące utratę autorytetu i sposoby zapobiegania im;

  • Standard kontaktu z pracownikiem;

  MODUŁ III. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKAMI W RÓŻNYCH SYTUACJACH

  • Rodzaje pytań pomocnych kierownikowi: motywowanie przez pytania, pytania kierujące uwagę, pułapki zadawania pytań;

  • Sztuka zadawania pytań w rozmowach z pracownikami;

  • Techniki aktywnego słuchania w rozmowach;

  • Wpływ sposobu formułowania zdań na osiągane efekty;

  • Zwroty motywujące i demotywujące;

  • Język korzyści a język problemów;

  • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;

  • Skuteczna argumentacja;

  • Przepływ informacji w zespole - zasady;

  MODUŁ IV. TYPY OSOBOWOŚCI – JAK DOPASOWAĆ SPOSÓB ZARZĄDZANIA I MOTYWOWANIA PRACOWNIKA DO STRATEGII JEGO DZIAŁANIA

  • Charakterystyka czterech głównych strategii działania;

  • Nauka identyfikacji typu osobowości pracownika;

  • Identyfikacja własnego typu osobowości;

  • Typ osobowości a preferencje w komunikacji, wyborze zadań, przyjmowaniu ról w zespole;

  • Talenty i słabości każdego z typów osobowości;

  • Wartości, potrzeby i motywatory osób o różnych strategiach działania;

  • Wskazówki rozwojowe dla każdego typu osobowości;

  • Jak planować pracę osób o konkretnym typie osobowości;

  • Jak egzekwować i motywować osoby o konkretnym typie osobowości;

  MODUŁ V. PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU

  • Metodologia pracy z celami;

  • Definiowanie i przedstawianie celów – warunki poprawnie sformułowanego celu, rodzaje celów, reagowanie na przeszkody w realizacji;

  • Zasady planowania działań;

  • Organizacja pracy swojej i pracowników;

  • Podział pracy pomiędzy pracowników;

  • Kontrola i monitorowanie realizacji celów;

  MODUŁ VI. USTALANIE PRIORYTETÓW – JA I MOJE ZADANIA

  • Zasady planowania: zasada 60/40, ABC, Eisenhowera, ustalanie priorytetów, terminy wykonania, rezerwy, działania rutynowe, zmiany;

  • Reguły dotyczące przebiegu dnia pracy;

  • Zasada Pareto (80/20) i jej znaczenie dla pracy;

  • Narzędzia planowania i zarządzania czasem;

  • Wykorzystanie zasad planowania w codziennej pracy;

  • Moja wydajność a koncentracja i efektywność pracy;

  MODUŁ VII. DELEGOWANIE JAKO CZYNNIK MOTYWUJĄCY I USAMODZIELNIAJĄCY PRACOWNIKÓW

  • Zasady delegowania zadań;

  • Pułapki delegowania;

  • Trudne sytuacje podczas delegowania zadań;

  • Korzyści dla przełożonego i pracownika wynikające z delegowania zadań;

  MODUŁ VIII. DOSKONALENIE PRACY I MONITORING PRACY

  • Kontrola pracy;

  • Monitoring skuteczności działań i usprawnianie własnej organizacji pracy;

  • Doskonalenie swojej skuteczności w obszarze lepszego wykorzystania swojego czasu i terminowości działań;

  MODUŁ IX. MOTYWUJĄCA INFORMACJA ZWROTNA

  • Przygotowanie do udzielania informacji zwrotnych;

  • Pozytywna informacja zwrotna – przekazywanie informacji o zadowalającej jakości pracy;

  • Negatywna informacja zwrotna – przekazywanie informacji o niezadowalającej jakości pracy (błędy, niestosowane zachowania, niezadowalająca jakość pracy, itp.).

  MODUŁ X. KREOWANIE MOTYWUJĄCEJ ATMOSFERY W ZESPOLE

  • Czynniki wpływające na atmosferę w zespole;

  • Rola kierownika w budowaniu odpowiedniej atmosfery;

  • Zachowania wzbudzające zaufanie i otwartośća a zachowania wzbudzające opór i milczenie.

  MODUŁ XI. MOTYWATORY W ZARZĄDZANIU

  • Motywowanie poprzez realizowanie indywidualnych potrzeb pracowników;

  • Motywowanie poprzez ustalanie celów;

  • Etapy rozwoju pracownika – motywowanie w zależności od poziomu dojrzałości pracownika (na bazie koncepcji Hersey"a i Blancharda);

  • Uciekanie od niewygody i dążenie do komfortu jako czynniki motywujące (dwuczynnikowa teoria Herzberga);

  • Dopasowanie stylu zarządzania do potrzeb motywacyjnych pracowników (na podstawie teorii McClellanda);

  MODUŁ XII. TECHNIKI MOTYWOWANIA POZAFINANSOWEGO

  • Wpływ a manipulacja w motywowaniu;

  • Modelowanie postawy podwładnych;

  • Umiejętność inspirowania;

  • Motywowanie przez pochwały – za co i jak chwalić pracowników;

  • Prawa twórczego wpływu w motywowaniu (prawo własnego wyboru, prawo decydowania, prawo publicznej deklaracji, prawo wzajemności zachowań, prawo zmiany obrazu siebie, prawo kontrastu, prawo konsekwencji);

  • Delegowanie jako narzędzie motywowania.

  MODUŁ XIII. TRUDNE SYTUACJE W ZARZĄDZANIU

  • Reagowanie w przypadku konfliktu i kryzysu w zespole;

  • Skuteczne metody reagowania na: opór, zniechęcenie, brak zaangażowania, irytację, złośliwość, atak, wycofanie, zbytnie rozkojarzenie pracownika;

  • Tworzenie skutecznych procedur i schematów postępowania oraz praktyczne ich przećwiczenie;

  MODUŁ XIV. TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

  • Afiliacja a asertywność, jako wyznaczniki stylów postępowania (zachowań) w sytuacjach konfliktowych;

  • Style rozwiązywania konfliktów – diagnoza stylów rozwiązywania konfliktów;

  • Czynniki sprzyjające konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów;

  • Komunikacja w sytuacji konfliktowej (zbieranie informacji, przedstawianie propozycji i rozwiązań, prowadzenie dyskusji, sprowadzanie dyskusji do poziomu faktów);

  • Radzenie sobie z manipulacjami (demaskowanie i przeciwdziałanie manipulacji, sposoby reagowania na agresywne zachowanie);

  • Strategie kierowania konfliktem – specyfika doboru taktyki działania do sytuacji i konsekwencje obranej strategii;

  • Ćwiczenia rozwiązywania konfliktów na bazie case studies;

  MODUŁ XV. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

 • Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie oparte jest na nowoczesnej metodologii pracy z grupą, wykorzystującej wiele skutecznych technik kształtujących postawy, rozwijających kompetencje i doskonalących umiejętności, m.in. goal focused learning, NLP, T.U.S., visual learning, Autoreverse. Stosujemy ćwiczenia indywidualne, w parach i zespołowe, testy i analizy, gry doskonalące umiejętności, ukierunkowane dyskusje.

 • Szkolenie kierowane do:  Team liderów;

  Menedżerów;

  Kierowników;

  Prezesów;

  Osób które zarządzają ludźmi.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Magdalena Guillet

Głównymi obszarami jej działania są szkolenia miękkie z zakresu zarządzania zespołem oraz samorealizacji. Szeroki wachlarz tematów, jakimi dysponuje pani Magdalena, pozwala jej na optymalne dostosowanie ich do potrzeb danej grupy szkoleniowej czy indywidualnego klienta. Trenerka pracowała zarówno z klientami polskimi jak i zagranicznymi. Nie tylko szkoli ludzi, ale przez wiele lat wyznaczała standardy branży szkoleniowej. W latach 2005-2009 była członkiem zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, a także jej wiceprezesem. W ramach tej instytucji kierowała też Komisją Jakości Rynku Szkoleń. Dzięki swojemu doświadczeniu stworzyła też Kodeks Dobrych Praktyk branży szkoleniowej, który jest wyznacznikiem wzorowej działalności osób pracujących w tej branży.

Szkolenia o podobnej tematyce