16 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie projektami w firmie farmaceutycznej według PMBoK

więcej terminów () mniej terminów
  • Zarządzanie Projektami w Firmie farmaceutycznej – metodyka PMBoK ( PMI®)

    Analiza przypadku    Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie i uruchomienie oraz realizację projektów produktów farmaceutycznych, kadry średniego i wyższego szczebla zarządzania, sponsorów projektów, kierowników projektów, kierowników zespołów projektowych oraz członków zespołów projektowych.  • PROGRAM: 1.Procesy rozpoczęcia - zdefiniowanie i zatwierdzenie nowego projektu w organizacji 1.1Opracowanie dokumentu otwarcia 1.2Opracowanie wstępnego zakresu projektu 1.3Ćwiczenie – opracowanie zarysu zakresu projektu Po ukończeniu szklenia Uczestnik będzie : · Wiedział, czym jest projekt i na czym polega jego specyfika w branży farmaceutycznej (analiza dwóch przypadków) · Potrafił identyfikować i kontrolować punkty krytycznew czasie realizacji projektu · Rozumiał rolę oraz znaczenie analizy otoczenia i oczekiwań interesariuszy w definiowaniu zakresu projektu · Posiadał umiejętność precyzyjnego definiowania głównych i cząstkowych celów projektu · Rozumiał potrzebę oraz zasady budowy struktury podziału pracy w zespole · Wiedział, jak zastosować diagram sieciowy w zarządzaniu projektem · Potrafił wykorzystać metodę ścieżki krytycznej i kamieni milowych w projekcie · Umiał prawidłowo zbudować harmonogram prac w realizacji projektu · Precyzyjnie definiował zasoby osobowe, materiałowe, sprzętowe i finansowe konieczne do realizacji projektu · Wiedział, jak monitorować przebieg realizacji w projektach farmaceutycznych · Posiadał niezbędną wiedzę do identyfikacji i zarządzania ryzykiem w projektach farmaceutycznych · Rozumiał potrzebę i znał metody poszerzania wiedzy nt. zarządzania projektami w działach marketingu, R&D, Regulatory Affairs i inne. 2.Procesy planowania (cz. 1) - zaplanowanie jak, w jaki sposób zrealizować zamierzone cele, jakimi środkami, kiedy, w jakiej kolejności 2.1Opracowanie planu zarządzania projektem 2.2Planowanie zarządzania zakresem projektu 2.3Definiowanie zakresu projektu 2.4Opracowanie struktury podziału prac ( WBS) 2.5Definiowanie działań 2.6Szacowanie 2.7Harmonogramowanie 2.8Budzetowanie 2.9Ćwiczenie – budowa WBS 3.Procesy planowania (cz. 2) 3.1Planowanie jakości 3.2Planowanie zasobów ludzkich 3.3Planowanie komunikacji 3.4Planowanie zarządzania ryzykiem 3.5Identyfikacja ryzyka 3.6Jakościowa analiza ryzyka 3.7Ilościowa analiza ryzyka 3.8Planowanie reakcji na ryzyko 3.9Planowanie zaopatrzenia 3.10Planowanie kontraktów 3.11Ćwiczenie – planowanie 4.Procesy realizacji – grupowanie i koordynacja wykorzystania zasobów i ludzi w projekcie w celu wykonania założonego planu 4.1Kierowanie i zarządzanie realizacją projektu 4.2Zapewnienie jakości 4.3Przyjmowanie członków zespołu 4.4Rozwój zespołu 4.5Dystrybucja informacji 4.6Gromadzenie ofert od sprzedawców 4.7Wybór sprzedawców 5.Procesy kontroli – monitorowanie postępów prac w projekcie, badanie odchylenia, uruchomianie odpowiednich działania zapobiegawczych lub/i korygujących 5.1Monitorowanie i nadzór nad pracami projektu 5.2Zintegrowane zarządzanie zmianami 5.3Weryfikacja zakresu 5.4Sterowanie zakresem 5.5Nadzór 5.6Kontrola jakości 5.7Zarządzanie zespołem 5.8Raportowanie postępu prac 5.9Zarządzanie udziałowcami (interesariuszami) 5.10Monitorowanie i nadzór nad ryzykiem 5.11Administrowanie kontraktem 5.12Ćwiczenie – definiowanie zasad zarządzania projektem, elementy budowania zespołu 6.Procesy zakończenia– przygotowanie formalnej akceptacji produktu finalnego projektu lub jego fazy 6.1Zamknięcie projektu 6.2Zamknięcie kontraktu 6.3Ćwiczenie - przekazywanie wyników projektu, dokumentacji, potwierdzenie osiągnięcia celów.
    ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ jest owocem wnikliwej analizy potrzeb sektora farmaceutycznego oraz bieżącej oferty szkoleniowej dedykowanej do osób zainteresowanych rozwojem swojej kariery na stanowiskach kierowniczych i nie tylko w branży farmaceutycznej. Zarządzanie projektami w firmie farmaceutycznej to doskonała propozycja dla kadry kierowniczej a także dla przedstawicieli firm farmaceutycznych, hurtowni oraz aptek. Projekt daje możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, prezentowania i dyskutowania rozwiązań, spojrzenia z różnych perspektyw na codzienne problemy, jakie napotykają zarówno doświadczeni menedżerowie jak i osoby aspirujące na to stanowisko. SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZGŁOSZENIA PROSZĘ WYSYŁAĆ NA ADRES: email: szkolenia@oinpharma.pl TEL. 022 578 00 11

  • zaświadczenie o ukończeniu

  • Zarządzanie Projektami w Firmie farmaceutycznej - metodyka PMBoK (PMI®) Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności zarządzania projektami wprowadzania nowych produktów farmaceutycznych w oparciu o standard PMBoK® Fourth Edition (PMI®). Szkolenie kładzie nacisk na zarządzanie projektem od momentu pomysłu na produkt poprzez zainicjowanie i zdefiniowanie projektu, opracowanie struktury prac i harmonogramu, skończywszy na systemie monitorowania, realizacji oraz zakończeniu projektu i przekazaniu wyników do fazy produkcyjnej.

Pan Adam Chmielewski - trener PM2PM

Trener i konsultant zarządzania projektami.

Kierownik projektów, programów, portfolio projektów.

Konsultant systemów ORACLE i SAP (moduły HR, BW).Doświadczenie w realizacji projektów i szkoleń dla największych firm polskich.

Udział w realizacji projektów międzynarodowych.

_______________________________________________

Certyfikaty zawodowe:- Certyfikowany Trener Biznesu

- PMP®

- PRINCE2® Practitioner

- ITIL® V3 Fundation

- Professional Scrum Master (PSM)

Szkolenia o podobnej tematyce